WWW.KZKL.EU
Moduły na Zarządzaniu | Promotorzy | Pracownicy Katedry |

Najważniejsze publikacje
O Katedrze
Rys historyczny
Pracownicy Katedry
Nauka
Zainteresowania naukowe
Najważniejsze publikacje
Projekty naukowe
Współpraca zagraniczna
Współpraca z otoczeniem
Dydaktyka
Prowadzone przedmioty
Moduły na Zarządzaniu
Seminarium
Szkoła Doktorska
Promotorzy
Procedura dyplomowania
Hasła do prac
Pytania na egzamin
Konferencje
Organizacja konferencji
Konferencja Kapitał ludzki
Najważniejsze publikacje
 • Kunasz M., Misiak-Kwit S., (2021), Gospodarowanie kapitałem ludzkim i zarządzanie zasobami ludzkimi - wybrane aspekty, , .
 • Sokół A., Słupińska K., Drela K., Kogut-Jaworska M., (2020), Zarządzanie miastem kreatywnym a rozwój zawodów kreatywnych: aspekty teoretyczne i empiryczne, CeDeWu, Warszawa.
 • Jarecki W., Kunasz M., Mazur-Wierzbicka E., Zwiech P., (2020), Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach z województwa zachodniopomorskiego, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • , (2020), Wyzwania dla organizacji i gospodarek w XXI wieku, Społeczna Akademia Nauk, Łódź-Warszawa.
 • , (2020), Practical aspects of self-employment of women. Insights from the Polish market, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • , (2020), Kształtowanie i rozwój kompetencji pracowników - problemy i wyzwania, Exit, Warszawa.
 • , (2020), Kompetencje pracowników z Ukrainy na zachodniopomorskim rynku pracy, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 • , (2020), Kapitał ludzki w przedsiębiorstwie i gospodarce - problemy i wyzwania, Exit, Warszawa.
 • , (2020), Kapitał ludzki i współpraca transgraniczna w programach unijnych z perspektywy województwa zachodniopomorskiego, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • , (2020), Determinants and consequences of entrepreneurship in Poland. Theoretical approach, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • Mazur-Wierzbicka E., (2019), Współczesne wyzwania dla przedsiębiorstw - Społeczna odpowiedzialność biznesu, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim, Szczecin.
 • , (2019), Społeczna Odpowiedzialność Biznesu - perspektywa zarządzania i ekonomii, Społeczna Akademia Nauk, Łódź-Warszawa.
 • Zwiech P., (2018), Współczesne wyzwania dla przedsiębiorstw - kapitał ludzki, kapitał intelektualny i informacja, Volumina, Szczecin.
 • Kunasz M., (2018), Orientacja procesowa w zastosowaniach, Volumina, Szczecin.
 • Jarecki W., Kunasz M., Skoczylas W., (2018), Aktywizacja zawodowa i badawcza członków Uniwersytetów Trzeciego Wieku, Volumina, Szczecin.
 • Zwiech P., (2017), Zarządzanie procesowe w studiach przypadków, Volumina, Szczecin.
 • Zwiech P., (2017), Współczesne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw - wybrane aspekty, Volumina, Szczecin.
 • Zwiech P., (2017), Uwarunkowania kształtowania kapitału ludzkiego w organizacji, Volumina, Szczecin.
 • Włodarczyk K., (2017), Mikro i makro aspekty gospodarowania, Volumina, Szczecin.
 • Mazur-Wierzbicka E., (2017), Współczesne wyzwania w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi, Volumina, Szczecin.
 • Kunasz M., (2017), Rozwiązania procesowe - analiza wielowymiarowa, Volumina, Szczecin.
 • Kunasz M., (2017), Instrumentarium zarządzania procesowego, Volumina, Szczecin.
 • , (2017), Kształtowanie relacji w biznesie i administracji - dobre praktyki, Volumina, Szczecin.
 • Zwiech P., (2016), Rozwój kapitału ludzkiego na początku XXI wieku, Volumina, Szczecin.
 • Zwiech P., (2016), Podejście procesowe w zarządzaniu organizacjami, Zapol, Szczecin.
 • Młokosiewicz M., (2016), Kapitał ludzki - rozwój ku wartościom, Volumina, Szczecin.
 • Mazur-Wierzbicka E., Zwiech P., (2016), Społeczne aspekty zarządzania procesami, Volumina, Szczecin.
 • Mazur-Wierzbicka E., (2016), Procesy w organizacji - wybrane aspekty, Zapol, Szczecin.
 • Kunasz M., Zwiech P., (2016), Wdrażanie zarządzania procesami w organizacji, Volumina, Szczecin.
 • Kunasz M., Mazur-Wierzbicka E., (2016), Praktyczne aspekty zarządzania procesami w sektorze publicznym i prywatnym, Volumina, Szczecin.
 • Kunasz M., (2016), Zarządzanie procesami w przedsiębiorstwach z województwa lubuskiego i zachodniopomorskiego, Volumina, Szczecin.
 • Kunasz M., (2016), BPM vs. HRM, Volumina, Szczecin.
 • Włodarczyk K., (2015), Kapitał ludzki w gospodarce i organizacji. Wybrane problemy, Volumina, Szczecin.
 • Misiak-Kwit S., (2015), Entrepreneurship and human capital in theory and pratice. Chosen aspects, Volumina, Szczecin.
 • Mazur-Wierzbicka E., (2014), CSR - społeczny wymiar działalności biznesowej, Volumina, Szczecin.
 • Kunasz M., (2014), Pracownik na rynku pracy i w organizacji. Wymiar globalny i regionalny, Volumina, Szczecin.
 • Młokosiewicz M. (red.), (2013), Tworzenie kapitału społecznego: postawy, współdziałanie, potencjał kulturowy, Economicus, Szczecin.
 • Młokosiewicz M. (red.), (2013), Rozwój kapitału społecznego: możliwości, bariery, różnice, Economicus, Szczecin.
 • Mazur-Wierzbicka E., (2013), Wybrane aspekty społecznej odpowiedzialności biznesu, Volumina, Szczecin.
 • Kunasz M., (2013), Makro- i mikroekonomiczne aspekty kształtowania kapitału ludzkiego, Volumina, Szczecin.
 • Jarecki W., Kunasz M., Mazur-Wierzbicka E., Zwiech P., (2013), Praktyczne aspekty zarządzania zasobami ludzkimi, Economicus, Szczecin.
 • Jarecki W., Kunasz M., Mazur-Wierzbicka E., Zwiech P., (2013), Podstawy zarządzania zasobami ludzkimi, Economicus, Szczecin.
 • Jarecki W. (red), (2013), Współczesne problemy kadrowe, Economicus, Szczecin.
 • , (2013), Zróżnicowanie gospodarek unijnych - aspekty społeczne, Economicus, Szczecin.
 • , (2013), Zróżnicowanie gospodarek unijnych - aspekty ekonomiczne, Economicus, Szczecin.
 • Mazur-Wierzbicka E., (2012), CSR w dydaktyce, czyli jak uczyć studentów społecznej odpowiedzialności, Kreatywni dla Szczecina, Szczecin.
 • Kunasz M., (2012), Wybrane aspekty kształtowania kapitału ludzkiego w organizacji i społeczeństwie, Volumina, Szczecin.
 • Jarecki W., (2012), Kształcenie a jakość kapitału ludzkiego na rynku pracy, Volumina, Szczecin.
 • Kunasz M., (2010), Zarządzanie procesami, Economicus, Szczecin.
 • Kunasz M., (2010), Praktyczne aspekty zarządzania procesami, Economicus, Szczecin.
 • Kunasz M., (2010), Indeks gospodarowania kapitałem ludzkim - raport z badań, Katedra Mikroekonomii US, Szczecin.
 • Jarecki W., Kunasz M., Mazur-Wierzbicka E., Zwiech P., (2010), Praktyczne aspekty gospodarowania kapitałem ludzkim, Economicus, Szczecin.
 • Jarecki W., Kunasz M., Mazur-Wierzbicka E., Zwiech P., (2010), Gospodarowanie kapitałem ludzkim, Economicus, Szczecin.
 • Kunasz M., (2009), Przedsiębiorcze zarządzanie w sektorze MSP, Printgroup, Szczecin.
 • , (2007), Selected aspects of the competitiveness of economies and enterprises, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • , (2007), Przemiany rynku pracy w kontekcie procesów społecznych i gospodarczych, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.