Współczesne wyzwania dla przedsiębiorstw - kapitał ludzki, kapitał intelektualny i informacja, P.Zwiech
 
WWW.KZKL.EUKatedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim
Instytut Zarządzania, Uniwersytet Szczeciński
Moduły na Zarządzaniu | Promotorzy | Pracownicy Katedry | Konferencje aktualne | 

Praca: Współczesne wyzwania dla przedsiębiorstw ...
O Katedrze
Aktualności
Rys historyczny
Pracownicy Katedry
Nauka
Zainteresowania naukowe
Najważniejsze publikacje
Projekty naukowe
Współpraca zagraniczna
Współpraca z otoczeniem
Dydaktyka
Prowadzone przedmioty
Moduły na Zarządzaniu
Seminarium
Szkoła Doktorska
Promotorzy
Hasła do prac
Procedura dyplomowania
Pytania na egzamin
Konferencje
Organizacja konferencji
Konferencje aktualne
Konferencje archiwalne
Wszystkie konferencje
Cykle konferencyjne
Kapitał ludzki
Zarządzanie jakością
Wyzwania
CSR
Praca: Współczesne wyzwania dla przedsiębiorstw ...
Monografia: Współczesne wyzwania dla przedsiębiorstw - kapitał ludzki, kapitał intelektualny i informacja

P.Zwiech

Volumina, Szczecin 2018.

Wejść: 171 Pobrań: 0
NOTKA O MONOGRAFII

Zmiany zachodzące na przełomie XX i XXI wieku spowodowały, że przedsiębiorstwa bazujące na tradycyjnym modelu konkurencji opartym o zasoby materialne oraz na tradycyjnej strukturze zarządzania, musiały poddać się dostosowawczym działaniom o charakterze strategicznym. Coraz większego znaczenia zaczęły nabierać zasoby o charakterze niematerialnym - zarówno kapitał ludzki i kapitał intelektualny, jak i informacja, które to obecnie decydują o sukcesie rynkowym oraz zapewniają organizacji elastyczność oraz gotowość na zmiany w turbulentnym otoczeniu. Zmieniająca się rzeczywistość społeczno-gospodarcza, w tym procesy globalizacyjne, starzenie się społeczeństw i zachodzące zmiany na rynku pracy, ukazują konieczność stosowania nowego podejścia do zarządzania kapitałem ludzkim w organizacji. Stąd też ważne jest przedstawienie tematyki wyzwań, jakie czekają obecnie i w przyszłości na organizacje, a dotyczących zarzadzania kapitałem ludzkim, szczególnie w dobie ogromnego problemu z zaangażowaniem pracowników i ich lojalnością. Przykładem zachodzących zmian mogą być organizacje turkusowe, które mogą stanowić odpowiedź na zmieniającą się rzeczywistość. Z drugiej strony, wraz z rozwojem kapitału intelektualnego, zwiększeniu ulega zdolność autokreacji innowacyjności oraz poprawy konkurencyjności zarówno przedsiębiorstw, jak i całych gospodarek. Podobnie technologie informacyjno-komunikacyjne stanowią ważne źródło przewag konkurencyjnych. Coraz częściej powstają zaawansowane i zintegrowane ekosystemy technologiczne dzięki którym dostęp do informacji ułatwia podejmowanie trafnych decyzji biznesowych. W niniejszej publikacji podjęto problematykę kapitału ludzkiego, kapitału intelektualnego oraz informacji w zmieniającej się rzeczywistości gospodarczej. Wyniki analiz mogą stanowić asumpt do formułowania rekomendacji dotyczących poprawy konkurencyjności przedsiębiorstw. Pogłębione badania nad tymi aspektami powinny wciąż pozostawać w sferze zainteresowania nauki i praktyki, gdyż są niezbędne dla określenia kierunków badań nad rozwojem przedsiębiorstw w XXI wieku. Niniejsza monografia składa się z 11 rozdziałów. W rozdziale pierwszym Andrzej R. Chrzanowski i Iwona Głażewska podkreślają rolę strategii w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Wskazują na wpływ sprawnie realizowanej w przedsiębiorstwach strategii na efektywność procesów ich przeobrażania. W rozdziale drugim Paweł Dec analizuje wpływ pomocy publicznej i pomocy de minimis dla przedsiębiorstw na rozwój gospodarczy kraju. W rozdziale trzecim Szymon Jopkiewicz opisuje zastosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w marketingu sektora zdrowia, a w rozdziale czwartym Piotr Czarny wskazuje na ekonomiczne korzyści wynikające z wykorzystania telemetrii w sektorze ubezpieczeń. W rozdziale piątym Karolina Gębska odnosi się do kapitału intelektualnego, inteligentnych specjalizacji oraz współdziałania nauka-biznes jako elementów zwiększających innowacyjność i konkurencyjność. W rozdziale szóstym Katarzyna Szczepańska i Dariusz Kosiorek przedstawiają rozważania dotyczące aksjologicznych wartości kultury organizacyjnej oraz ich związków z zarządzaniem. W ciekawy sposób opisują wartości kultury organizacyjnej w działaniach personalnych. W rozdziale siódmym Kamil Bubiłek przedstawia wyzwania dotyczące zarządzania zasobami ludzkimi stojące przed przedsiębiorstwami, a w rozdziale ósmym Wioleta Gaweł opisuje zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacjach turkusowych. W rozdziale dziewiątym Tomasz Kusio próbuje usystematyzować zagadnienia dotyczące wybranych uwarunkowań (tj. globalizacji, nowych paradygmatów zarządzania, starzenia się społeczeństw oraz zróżnicowania kulturowego) w kontekście oczekiwań kierowanych wobec osób pracujących w zakresie ich postaw, zachowań, cech, a także efektów pracy. W rozdziale dziesiątym Anna Bagieńska ocenia raporty zintegrowane jako narzędzia pozyskania informacji o kapitale ludzkim organizacji, a w rozdziale jedenastym Teresa Myjak próbuje rozpoznać zależności pomiędzy czynnikami kształtującymi lojalność pracownika wobec organizacji a jego cechami indywidualnymi.

SPIS TREŚCI:
 • Relacje strategia - przedsiębiorczość w kontekście efektywności procesów przeobrażenia przedsiębiorstw (Andrzej R. Chrzanowski, Iwona Głażewska), s. 7-25.
 • Pomoc publiczna i pomoc de minimis dla przedsiębiorstw a rozwój gospodarki (Paweł Dec), s. 26-35.
 • Zastosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w mar-ketingu sektora zdrowia (Szymon Jopkiewicz), s. 36-44.
 • Wpływ nowoczesnych technologii na obniżenie kosztów wypłat od-szkodowań z tytułu kolizji i wypadków samochodowych (Piotr Czarny), s. 45-57.
 • Modele kapitału intelektualnego oraz inteligentnych specjalizacji w procesie współdziałania nauki i biznesu (Karolina Gębska), s. 58-67.
 • Procesy zarządzania a wartości kultury organizacyjnej (Katarzyna Szczepańska, Dariusz Kosiorek), s. 68-80.
 • Nowe wyzwania organizacji w tworzeniu efektywnych kadr pra-cowniczych (Kamil Bubiłek), s. 81-94.
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacjach turkusowych (Wioleta Gaweł), s. 95-104.
 • Uwarunkowania procesu oceny pracowniczej (Tomasz Kusio), s. 105-117.
 • Kapitał ludzki w raporcie zintegrowanym przedsiębiorstwa (Anna Bagieńska), s. 118-129.
 • Lojalność jednostki wobec organizacji w świetle wyników badań własnych (Teresa Myjak), s. 130-142.


Statystyka generowana przez Reggi-Stat - www.reggi.pl