Rozwiązania procesowe - analiza wielowymiarowa, M.Kunasz
 
WWW.KZKL.EUKatedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim
Instytut Zarządzania, Uniwersytet Szczeciński
Moduły na Zarządzaniu | Promotorzy | Pracownicy Katedry | Konferencje aktualne | 

Praca: Rozwiązania procesowe - analiza wielowym ...
O Katedrze
Aktualności
Rys historyczny
Pracownicy Katedry
Nauka
Zainteresowania naukowe
Najważniejsze publikacje
Projekty naukowe
Współpraca zagraniczna
Współpraca z otoczeniem
Dydaktyka
Prowadzone przedmioty
Moduły na Zarządzaniu
Seminarium
Szkoła Doktorska
Promotorzy
Hasła do prac
Procedura dyplomowania
Pytania na egzamin
Konferencje
Organizacja konferencji
Konferencje aktualne
Konferencje archiwalne
Wszystkie konferencje
Cykle konferencyjne
Kapitał ludzki
Zarządzanie jakością
Wyzwania
CSR
Praca: Rozwiązania procesowe - analiza wielowym ...
Monografia: Rozwiązania procesowe - analiza wielowymiarowa

M.Kunasz

Volumina, Szczecin 2017.

Wejść: 77 Pobrań: 0
NOTKA O MONOGRAFII

Filozofia działania podmiotów decyzyjnych zorientowanych na proces zakłada elastyczność co do zakresu zastosowań rozwiązań procesowych. Ich implementacja nie jest zatem zależna od wielkości podmiotu czy sektora, w którym podmiot ten operuje. Stąd też opracowanie we wspomnianym zakresie tematycznym może cechować walor wielowymiarowości. Tytułowa wielowymiarowość rozwiązań procesowych ujawnia się w prezentowanej monografii zróżnicowaniem rozpatrywanych zagadnień jak i doborem branż, na przykładzie których prowadzono analizy. W warstwie tematycznej monografię zdominowały zagadnienia modelowania procesów biznesowych, jednakże ramy tego opracowania pozwalały przykładowo na włączenie do rozważań problematyki logistycznej, audytu czy też wprowadzania innowacyjnych rozwiązań organizacyjnych. W warstwie sektorowej z kolei rozważania prowadzone były na przykładzie całych sektorów (w domenie prywatnej bądź publicznej) czy pojedynczych podmiotów. Celem pracy była wielowymiarowa analiza zastosowań rozwiązań procesowych w podmiotach decyzyjnych z wybranych sektorów. Praca ma charakter teoretyczno-empiryczny. Założeniom naukowym rozprawy podporządkowano jej strukturę. Praca składa się z wprowadzenia oraz 10 rozdziałów autorstwa pracowników naukowych z wielu ośrodków naukowych w Polsce.

SPIS TREŚCI:
  • Rola i miejsce procesów w architekturze biznesowej i informatycznej przedsiębiorstwa (na przykładzie bezpieczeństwa IT) (Kazimierz Waćkowski, Jacek Maria Chmielewski), s. 7-22.
  • Komputerowo wspomagane modelowanie procesów biznesowych z wykorzystaniem arkuszy kalkulacyjnych (Piotr Wiśniewski, Krzysztof Kluza, Antoni Ligęza), s. 23-34.
  • Mapowanie strumienia wartości w małym przedsiębiorstwie - case study (Piotr Walentynowicz), s. 35-48.
  • Mapa procesów w sieci odzysku platynowców ze zużytych katalizatorów samochodowych (Zofia Święcicka, Bożena Gajdzik, Mariola Saternus), s. 49-62.
  • Telematyka w procesach masowego transportu na przykładzie koncernu budowlanego (Marek Dec), s. 63-72.
  • Struktura procesu logistycznego na przykładzie transportu ponadgabarytowych elementów konstrukcji stalowych (Tomasz Węgrzyn, Bożena Szczucka-Lasota, Bożena Gajdzik, Michał Krzysztoforski), s. 73-84.
  • Systemy produktowo-usługowe jako szansa dla organizacji na przykładzie przedsiębiorstwa produkującego formy wtryskowe (Mariusz Salwin, Jan Lipiak, Michał Przęczka), s. 85-98.
  • Rola audytu wewnętrznego w zarządzaniu ryzykiem w samorządzie terytorialnym (Piotr Sołtyk), s. 99-110.
  • Techniki identyfikacji problemów jako etap procesu wprowadzania innowacji organizacyjnych w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw (Małgorzata Adamska, Aneta Kucińska - Landwójtowicz), s. 111-122.
  • E-learning w doskonaleniu kompetencji kapitału ludzkiego - case study (Krzysztof Hauke), s. 123-142.


Statystyka generowana przez Reggi-Stat - www.reggi.pl