Zarządzanie procesowe w studiach przypadków, P.Zwiech
 
WWW.KZKL.EUKatedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim
Instytut Zarządzania, Uniwersytet Szczeciński
Moduły na Zarządzaniu | Promotorzy | Pracownicy Katedry | Konferencje aktualne | 

Praca: Zarządzanie procesowe w studiach przypad ...
O Katedrze
Aktualności
Rys historyczny
Pracownicy Katedry
Nauka
Zainteresowania naukowe
Najważniejsze publikacje
Projekty naukowe
Współpraca zagraniczna
Współpraca z otoczeniem
Dydaktyka
Prowadzone przedmioty
Moduły na Zarządzaniu
Seminarium
Szkoła Doktorska
Promotorzy
Hasła do prac
Procedura dyplomowania
Pytania na egzamin
Konferencje
Organizacja konferencji
Konferencje aktualne
Konferencje archiwalne
Wszystkie konferencje
Cykle konferencyjne
Kapitał ludzki
Zarządzanie jakością
Wyzwania
CSR
Praca: Zarządzanie procesowe w studiach przypad ...
Monografia: Zarządzanie procesowe w studiach przypadków

P.Zwiech

Volumina, Szczecin 2017.

Wejść: 61 Pobrań: 0
NOTKA O MONOGRAFII

Podejście procesowe jest koncepcją bazującą na zidentyfikowaniu podejmowanych przez organizacje działań i połączeniu ich w procesy. Proces jest najczęściej definiowany jako zbiór wzajemnie ze sobą powiązanych czynności, w wyniku których następuje przekształcenie informacji wejściowych w wyjściowe. Zgodnie z teorią systemów na proces składają się pojedyncze zdarzenia, w jakich z kolei wyróżnione zostają określone zadania, czynności i operacje. Identyfikacja, klasyfikacja, modelowanie i dostosowanie procesów do wymagań stawianych przez otoczenie kreuje nowe możliwości osiągania przewagi konkurencyjnej. Zarządzanie procesowe przyczynia się do pełnego zaspokojenia potrzeb i kreowania wartości dla interesariuszy zainteresowanych funkcjonowaniem organizacji oraz utrwaleniem jej pozycji na rynku. W powyższe rozważania wpisuje się prezentowana monografia, która składa się z 11 rozdziałów. W pierwszej części pracy zaprezentowano znaczenie rozwoju zarządzania procesowego we współczesnej gospodarce globalnej oraz podjęto próbę udzielenia odpowiedzi na pytanie o to, czy zarządzanie procesowe przyczynia się do pełniejszego zaspokojenia potrzeb i kreowania wartości dla interesariuszy. Następnie skupiono się na analizach przypadków opisujących z jednej strony korzyści wdrożenia podejścia procesowego w organizacji, a z drugiej ograniczenia towarzyszące implementacji tego podejścia. Zaprezentowane prace przedstawiają zarówno wyniki badań teoretycznych, jak i empirycznych z zakresu zarządzania procesowego. Pogłębione badania nad tymi aspektami powinny wciąż pozostawać w sferze zainteresowania nauki i praktyki, gdyż są niezbędne dla kreowania nowych możliwości osiągania przewagi konkurencyjnej przez organizacje.

SPIS TREŚCI:
 • Zarządzanie procesowe w gospodarce globalnej a inne elementy zarządzania (Jerzy Wąchol), s. 7-18.
 • Rola podejścia procesowego w kreowaniu wartości i doskonaleniu zarządzania organizacją (Grażyna Paulina Wójcik), s. 19-30.
 • Zastosowanie podejścia procesowego w administracji publicznej (Alicja Gębczyńska), s. 31-42.
 • Ocena jakości procesów w usługach medycznych - dylematy ewaluacji (Beata Detyna), s. 43-52.
 • Zagrożenia związane z wdrażaniem koncepcji Lean Management w szpitalu specjalistycznym (Małgorzata Szwiec), s. 53-62.
 • Procesy i ich rola w systemie zarządzania jakością na przykładzie wybranej placówki służby zdrowia (Henryk Kromołowski, Małgorzata Nowak), s. 63-76.
 • Proces zarządzania reklamacjami na przykładzie przedsiębiorstwa produkującego wyroby medyczne (Aleksandra Ziarkiewicz), s. 77-86.
 • Definiowanie jako budowanie granic w procesie (na przykładzie nadzoru nad bezpieczeństwem żywności) (Dorota Jendza), s. 87-98.
 • Rozważania o kolejowym procesie transportowym ładunków (Mirosław Antonowicz), s. 99-112.
 • Struktura organizacyjna w contact center (Agnieszka Bera), s. 113-124.
 • Koncepcja zastosowania systemów produktowo-usługowych w przedsiębiorstwach produkcyjnych (Mariusz Salwin, Jan Lipiak), s. 125-135.


Statystyka generowana przez Reggi-Stat - www.reggi.pl