Instrumentarium zarządzania procesowego, M.Kunasz
 
WWW.KZKL.EUKatedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim
Instytut Zarządzania, Uniwersytet Szczeciński
Moduły na Zarządzaniu | Promotorzy | Pracownicy Katedry | Konferencje aktualne | 

Praca: Instrumentarium zarządzania procesowego ...
O Katedrze
Aktualności
Rys historyczny
Pracownicy Katedry
Nauka
Zainteresowania naukowe
Najważniejsze publikacje
Projekty naukowe
Współpraca zagraniczna
Współpraca z otoczeniem
Dydaktyka
Prowadzone przedmioty
Moduły na Zarządzaniu
Seminarium
Szkoła Doktorska
Promotorzy
Hasła do prac
Procedura dyplomowania
Pytania na egzamin
Konferencje
Organizacja konferencji
Konferencje aktualne
Konferencje archiwalne
Wszystkie konferencje
Cykle konferencyjne
Kapitał ludzki
Zarządzanie jakością
Wyzwania
CSR
Praca: Instrumentarium zarządzania procesowego ...
Monografia: Instrumentarium zarządzania procesowego

M.Kunasz

Volumina, Szczecin 2017.

Wejść: 175 Pobrań: 0
NOTKA O MONOGRAFII

Zarządzanie procesowe stanowi alternatywę dla tradycyjnego zarządzania. To nowa filozofia organizacji obejmująca wszystkie obszary jej działania. W podstaw tej koncepcji leży orientacja na proces. Stanowi on sekwencję działań wykraczających poza granice wyznaczane przez tradycyjne obszary funkcjonalne. Jednym z wymiarów zarządzania procesowego jest wymiar narzędziowy. Instrumentarium zarządzania obejmuje elementy specyficzne dla danego obszaru zorientowane równolegle na proces. Prowadzone w monografii rozważania wpisują się we wspomnianą problematykę. Celem pracy była zatem identyfikacja instrumentów zarządzania procesowego w wybranych obszarach funkcjonowania organizacji. Celowi pracy podporządkowana została jej struktura. W pracy zaprezentowano w kolejnych rozdziałach aspekty teoretyczne oraz możliwości aplikacyjne wykorzystywanego instrumentarium zarządzania procesowego w organizacji. Praca ma zatem charakter teoretyczno-empiryczny. Prezentowane analizy dotyczyły przykładowo: analizy strategicznej, zarządzania produkcją, ryzykiem, wiedzą czy talentami w organizacji. Autorami poszczególnych rozdziałów są pracownicy naukowi z różnych ośrodków naukowych w kraju. W pracy, ze względu na mocno zróżnicowany zakres analiz, wykorzystano metodykę wielowymiarową.

SPIS TREŚCI:
  • Koncepcja zarządzania innowacjami w organizacji procesowej (Marcin Cywiński), s. 9-22.
  • Dojrzałość procesowa przedsiębiorstwa (Joanna Żygadło), s. 23-34.
  • Standaryzacja jako narzędzie autonomicznego utrzymania ruchu (Błażej Latocha, Paulina Rewers, Mateusz Czaprański), s. 35-44.
  • Zastosowanie chronometrażu do analizy stabilności procesu w innowacyjnym przedsiębiorstwie (Łukasz Wacławik), s. 45-58.
  • Analiza możliwości zastosowania metod projektowania systemów informatycznych do projektowania procesów usługowych (Iwona Głażewska, Katarzyna Skroban), s. 59-72.
  • Analiza czasów przezbrojeń na wybranym stanowisku produkcyjnym (Mateusz Czaprański, Paulina Rewers, Błażej Latocha), s. 73-84.
  • Metoda scenariuszowa jako narzędzie oceny ryzyka procesu produkcyjnego (Paweł Leśniewski), s. 85-99.
  • Zastosowanie pełnowymiarowej analizy SWOT/TOWS do określenia strategii działania na przykładzie działu produkcyjnego wybranego przedsiębiorstwa (Roman Kielec, Kamil Leksycki, Aleksandra Szułczyńska), s. 100-114.
  • Wykorzystanie wiedzy ukrytej w dynamicznym zarządzaniu procesami biznesowymi (Marek Szelągowski), s. 115-126.
  • Proces zarządzania talentami w organizacji - aspekty teoretyczne (Katarzyna Włodarczyk), s. 127-138.


Statystyka generowana przez Reggi-Stat - www.reggi.pl