Uwarunkowania kształtowania kapitału ludzkiego w organizacji, P.Zwiech
 
WWW.KZKL.EUKatedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim
Instytut Zarządzania, Uniwersytet Szczeciński
Moduły na Zarządzaniu | Promotorzy | Pracownicy Katedry | Konferencje aktualne | 

Praca: Uwarunkowania kształtowania kapitału lud ...
O Katedrze
Aktualności
Rys historyczny
Pracownicy Katedry
Nauka
Zainteresowania naukowe
Najważniejsze publikacje
Projekty naukowe
Współpraca zagraniczna
Współpraca z otoczeniem
Dydaktyka
Prowadzone przedmioty
Moduły na Zarządzaniu
Seminarium
Szkoła Doktorska
Promotorzy
Hasła do prac
Procedura dyplomowania
Pytania na egzamin
Konferencje
Organizacja konferencji
Konferencje aktualne
Konferencje archiwalne
Wszystkie konferencje
Cykle konferencyjne
Kapitał ludzki
Zarządzanie jakością
Wyzwania
CSR
Praca: Uwarunkowania kształtowania kapitału lud ...
Monografia: Uwarunkowania kształtowania kapitału ludzkiego w organizacji

P.Zwiech

Volumina, Szczecin 2017.

Wejść: 155 Pobrań: 0
NOTKA O MONOGRAFII

Uwarunkowania pracy są elementem wyróżniającym organizacje i decydującym o sukcesie zarówno jednostek, jak i całych podmiotów gospodarczych. Problematykę uwarunkowań pracy łączy się na gruncie teoretycznym w rozważaniach nad organizacyjnymi uwarunkowaniami pracy, takimi jak bezpieczeństwo pracy, równość szans, jakość przywództwa, czy kompetencje, oraz indywidualnymi uwarunkowaniami pracy, których przykładem mogą być wiek i wykształcenie pracownika. Pogłębione badania nad tymi aspektami powinny wciąż pozostawać w sferze zainteresowania nauki i praktyki, gdyż są niezbędne dla określenia kierunków badań nad rozwojem potencjału kapitału ludzkiego stanowiącego o sukcesie organizacji. W powyższe rozważania wpisuje się prezentowana monografia, która składa się z 7 rozdziałów. Została ona podzielona na dwie części, z których pierwsza część odnosi się do organizacyjnych, a druga - do indywidualnych uwarunkowań pracy. W pierwszym rozdziale nakreślono rolę kultury bezpieczeństwa pracy, a następnie odniesiono wybrane aspekty kultury bezpieczeństwa pracy do wyników badań nad jej postrzeganiem w przedsiębiorstwie produkcyjnym oraz zdiagnozowano obszary najsłabiej i najlepiej ocenione. W rozdziale drugim odniesiono się do determinant równości szans w sferze personalnej w organizacji, a rozważania podjęto w kontekście teorii społecznej odpowiedzialności biznesu. Celem trzeciego rozdziału było przedstawienie przywództwa dopasowanego do wymogów stawianych przez współczesne otoczenie organizacji i sprawdzenie, czy przyszli menedżerowie są w stanie sprostać tym postulatom. W rozdziale czwartym odniesiono się z kolei do kompetencji pracowniczych oraz zwrócono szczególną uwagę na przedstawienie roli tych kompetencji w procesie rekrutacji i selekcji pracowników. W rozdziałach piątym i szóstym podjęto rozważania, czy lepsze wykształcenie przekłada się na możliwość wpływania na rodzaj wykonywanych przez pracownika w pracy zadań oraz czy istnieje zależność między wiekiem osoby pracującej, a tym, czy ma ona sposobność elastycznego kształtowania czasu swojej pracy. Ostatni rozdział odnosi się specyfiki autorytetu przywódcy w formacjach mundurowych na przykładzie funkcjonariuszy straży granicznej.

SPIS TREŚCI:
  • Wybrane aspekty kultury bezpieczeństwa pracy w przedsiębiorstwie produkcyjnym (Wioletta Ocieczek), s. 9-24.
  • Determinanty równości szans w sferze personalnej w świetle społecznej odpowiedzialności biznesu (Marek Kunasz), s. 25-40.
  • Autentyczne przywództwo a nastawienia kierownicze przyszłych menedżerów (Anna Pluta, Ewa Putek-Szeląg), s. 41-58.
  • Rola kompetencji w procesie rekrutacji i selekcji pracowników (Józef Ober, Janusz Karwot), s. 59-76.
  • Zależność między poziomem wykształcenia a możliwością określania rodzaju wykonywanych w pracy zadań (Anna Turczak), s. 77-96.
  • Wiek pracującego a jego wpływ na organizację czasu pracy (Anna Turczak), s. 97-116.
  • Autorytet przywódcy w służbach mundurowych (Lilla Młodzik), s. 117-138.


Statystyka generowana przez Reggi-Stat - www.reggi.pl