Mikro i makro aspekty gospodarowania, K.Włodarczyk
 
WWW.KZKL.EUKatedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim
Instytut Zarządzania, Uniwersytet Szczeciński
Moduły na Zarządzaniu | Promotorzy | Pracownicy Katedry | Konferencje aktualne | 

Praca: Mikro i makro aspekty gospodarowania ...
O Katedrze
Aktualności
Rys historyczny
Pracownicy Katedry
Nauka
Zainteresowania naukowe
Najważniejsze publikacje
Projekty naukowe
Współpraca zagraniczna
Współpraca z otoczeniem
Dydaktyka
Prowadzone przedmioty
Moduły na Zarządzaniu
Seminarium
Szkoła Doktorska
Promotorzy
Hasła do prac
Procedura dyplomowania
Pytania na egzamin
Konferencje
Organizacja konferencji
Konferencje aktualne
Konferencje archiwalne
Wszystkie konferencje
Cykle konferencyjne
Kapitał ludzki
Zarządzanie jakością
Wyzwania
CSR
Praca: Mikro i makro aspekty gospodarowania ...
Monografia: Mikro i makro aspekty gospodarowania

K.Włodarczyk

Volumina, Szczecin 2017.

Wejść: 71 Pobrań: 0
NOTKA O MONOGRAFII

W niniejszym opracowaniu prezentowane są rozważania przedstawicieli różnych ośrodków naukowych z Polski oraz z Ukrainy na temat problemów gospodarowania. Gospodarowanie jest ujmowane bardzo szeroko w literaturze przedmiotu. Dotyczy zarówno działalności indywidulanej, jak i zbiorowejABSTRACT

wiąże się z produkcją dóbr i usług oraz ich wymianą na rynku, jak również dotyczy konsumpcji. To uniwersalne pojęcie dotyka zatem działalności gospodarstw domowych, małych i średnich firm, dużych korporacji, a nawet polityki ekonomicznej państwa. Odnosi się także do wielu innych sfer życia społecznego, może być bowiem także używane w odniesieniu do działalności kulturalnej, a nawet naukowej. Problematyka poszczególnych opracowań zawartych w monografii jest aktualna i szczególnie bliska nie tylko ekonomistom, ale także powinna zainteresować współczesnego obserwatora globalnej gospodarki. Monografia składa się z 8 rozdziałów pokazujących różne obszary gospodarowania, w tym wspomniane już obszary życia ekonomicznego i społecznego. W rozdziale pierwszym zaprezentowano działania gospodarstw domowych z zakresu zarządzania finansami, w przypadku sytuacji, gdy gospodarstwo domowe ogłasza swoją upadłość. W rozdziale drugim uwagę skierowano na funkcjonowanie rynku pracy w Polsce, a przede wszystkim na sytuację kobiet zatrudnianych w handlu. Rozdział trzeci porusza problemy szczególnie ważne dla współczesnej gospodarki opartej na wiedzy, bo uwaga skupiona została na współdziałaniu nauki, biznesu i edukacji. Takie racjonalne gospodarowanie zasobami ludzkimi ma gwarantować osiągnięcie sukcesu strategicznego regionu. W monografii, która stanowi szerokie spojrzenie na problemy współczesnego gospodarowania nie mogło zabraknąć także odniesienia do instytucji kultury. Rzadko się bowiem zdarza, aby te instytucje korzystały z profesjonalnego doradztwa ekonomicznego dotyczącego ich działalności. W rozdziale czwartym opisano możliwości zastosowania najnowszej koncepcji marketingu 3.0 w jednostkach kultury, jakie stanowią biblioteki. Kolejny rozdział, nawiązujący do globalnych problemów gospodarczych w skali jednego państwa, z jednej strony wskazuje na istotność wzrostu i rozwoju gospodarczego kraju, ale przede wszystkim podkreśla znaczenie kapitału społecznego i zaufania w funkcjonowaniu współczesnych gospodarek. W rozdziale szóstym poruszono aktualne zagadnienia, z punktu widzenia zarządzania współczesną organizacją, związane z innowacjami produktowymi i zaangażowaniem konsumenta. W ostatnich dwóch rozdziałach analizowane są zmiany zachodzące w sektorach i gospodarkach. I tak w rozdziale siódmym zwrócono uwagę na ocenę restrukturyzacji przemysłu stalowego w Polsce, zaś rozdział ósmy poświęcono ocenie procesu przemian gospodarki Ukrainy.

SPIS TREŚCI:
  • Bankructwo gospodarstwa domowego a zobowiązania wobec wierzycieli (Katarzyna Włodarczyk), s. 7-24.
  • Zatrudnienie kobiet i poziom wynagrodzeń w świetle badań problematyki zatrudnienia w handlu (Aleksandra Grzesiuk), s. 25-42.
  • Współdziałanie triady nauka-biznes-edukacja w województwie lubuskim jako proces zorientowany na efektywność strategiczną (Karolina Gębska), s. 43-56.
  • Orientacja rynkowa instytucji kultury na przykładzie adaptacji założeń marketingu 3.0 w bibliotekach publicznych (Monika Znojek), s. 57-72.
  • Zaufanie jako element kapitału społecznego i jego wpływ na wzrost gospodarczy kraju (Agata Jakubowska), s. 73-88.
  • Zmiany w procesie rozwoju innowacji produktowych w aspekcie zaangażowania konsumenta na przykładzie systemu Stage Gate (Anna Szwajlik), s. 89-104.
  • Ocena restrukturyzacji przemysłu stalowego w Polsce (Bożena Gajdzik), s. 105-122.
  • Procesy transformacji na Ukrainie i jej regionach: problemy i perspektywy (Kazimierz Waćkowski, Larysa Gordiienko), s. 123-140.


Statystyka generowana przez Reggi-Stat - www.reggi.pl