Pracownik na rynku pracy i w organizacji. Wymiar globalny i regionalny, M.Kunasz
 
WWW.KZKL.EUKatedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim
Instytut Zarządzania, Uniwersytet Szczeciński
Moduły na Zarządzaniu | Promotorzy | Pracownicy Katedry | Konferencje aktualne | 

Praca: Pracownik na rynku pracy i w organizacji ...
O Katedrze
Aktualności
Rys historyczny
Pracownicy Katedry
Nauka
Zainteresowania naukowe
Najważniejsze publikacje
Projekty naukowe
Współpraca zagraniczna
Współpraca z otoczeniem
Dydaktyka
Prowadzone przedmioty
Moduły na Zarządzaniu
Seminarium
Szkoła Doktorska
Promotorzy
Hasła do prac
Procedura dyplomowania
Pytania na egzamin
Konferencje
Organizacja konferencji
Konferencje aktualne
Konferencje archiwalne
Wszystkie konferencje
Cykle konferencyjne
Kapitał ludzki
Zarządzanie jakością
Wyzwania
CSR
Praca: Pracownik na rynku pracy i w organizacji ...
Monografia: Pracownik na rynku pracy i w organizacji. Wymiar globalny i regionalny

M.Kunasz

Volumina, Szczecin 2014.

Wejść: 168 Pobrań: 0
NOTKA O MONOGRAFII

W realiach współczesnej gospodarki pracownik z jednej strony funkcjonuje w środowisku silnie konkurencyjnego rynku pracy, z drugiej zaś znajduje się w centrum zainteresowania organizacji funkcjonujących w coraz bardziej konkurencyjnym otoczeniu. Odpowiedzią organizacji na zwiększające się wymagania coraz bardziej świadomych pracowników jest społecznie odpowiedzialne budowanie relacji z nimi. Przedsiębiorstwo społecznie odpowiedzialne w swoim działaniu wykracza poza wymogi formalno-prawne świadomie inwestując w kapitał ludzki pracowników. Prowadząc tego typu działania podmiot taki traktuje je jako narzędzie budowania swojej pozycji konkurencyjnej. W niniejszej pracy przyjeto perspektywę pracownika jako podmiotu decyzyjnego na konkurencyjnym rynku pracy jak i głównego podmiotu kreującego pozycję konkurencyjną organizacji. Problematykę tę rozpatrywano w wymiarze globalnym jak i regionalnym. Przyjęty punkt widzenia zdeterminował strukturę pracy. Ma ona charakter teoretyczno-empiryczny. Składa się z 9 rozdziałów przygotowanych przez pracowników polskich ośrodków naukowych.

SPIS TREŚCI:
  • Rynek pracy w Unii Europejskiej w kontekście dobrobytu - analiza wybranych zagadnień (Gabriela Wronowska, Ewa Mazur-Wierzbicka), s. 7-18.
  • Zapotrzebowanie na pracowników w województwie zachodniopomorskim. Wybrane aspekty (Ewa Mazur-Wierzbicka, Gabriela Wronowska), s. 19-34.
  • Społecznie odpowiedzialne budowanie relacji z pracownikami (Ewa Mazur-Wierzbicka, Patrycja Zwiech), s. 35-50.
  • Istotność poszczególnych czynników określających jakość życia zawodowego w zależności od wieku pracownika (Anna Turczak), s. 51-66.
  • O pewnych sposobach przydzielania pracowników do zadań produkcyjnych (Anna Turczak), s. 67-84.
  • Zagrożenia i wypadki w pracy w polskich organizacjach (Wojciech Jarecki), s. 85-98.
  • Mobbing jako patologia zarządzania ludźmi w przedsiębiorstwach (Patrycja Zwiech, Marek Kunasz), s. 99-110.
  • Stopień formalizacji działalności szkoleniowej organizacji w świetle wyników badań (Marek Kunasz), s. 111-128.
  • Zarządzanie kompetencjami nauczycieli (Agnieszka Kościelniak), s. 129-146.


Statystyka generowana przez Reggi-Stat - www.reggi.pl