Wybrane aspekty społecznej odpowiedzialności biznesu, E.Mazur-Wierzbicka
 
WWW.KZKL.EUKatedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim
Instytut Zarządzania, Uniwersytet Szczeciński
Moduły na Zarządzaniu | Promotorzy | Pracownicy Katedry | Konferencje aktualne | 

Praca: Wybrane aspekty społecznej odpowiedzialn ...
O Katedrze
Aktualności
Rys historyczny
Pracownicy Katedry
Nauka
Zainteresowania naukowe
Najważniejsze publikacje
Projekty naukowe
Współpraca zagraniczna
Współpraca z otoczeniem
Dydaktyka
Prowadzone przedmioty
Moduły na Zarządzaniu
Seminarium
Szkoła Doktorska
Promotorzy
Hasła do prac
Procedura dyplomowania
Pytania na egzamin
Konferencje
Organizacja konferencji
Konferencje aktualne
Konferencje archiwalne
Wszystkie konferencje
Cykle konferencyjne
Kapitał ludzki
Zarządzanie jakością
Wyzwania
CSR
Praca: Wybrane aspekty społecznej odpowiedzialn ...
Monografia: Wybrane aspekty społecznej odpowiedzialności biznesu

E.Mazur-Wierzbicka

Volumina, Szczecin 2013.

Wejść: 65 Pobrań: 0
NOTKA O MONOGRAFII

Zmienność otoczenia, jego nieprzewidywalność, jak również zachodzące procesy globalizacji i internalizacji doprowadziły do sytuacji kiedy to zaczęto poszukiwać nowych paradygmatów, koncepcji zarówno rozwoju społeczno- gospodarczego, jak też zarządzania. Od połowy lat 60-tych XX wieku obserwujemy ewolucję zrównoważonego rozwoju, zaś od kilku lat coraz intensywniej propagowany jest biznes społecznie odpowiedzialny będący realizacją tego paradygmatu w praktyce gospodarczej. Wdrażanie przez przedsiębiorstwa standardów społecznej odpowiedzialności biznesu (Corporate Social Responsibility - CSR) pozwala im na identyfikację obszarów umożliwiających osiągnięcie przewagi konkurencyjnej, rozpoznanie interesariuszy. Daje możliwość uzyskania szeregu korzyści zarówno dla siebie samych, jak również dla społeczności i środowiska naturalnego. Wychodząc naprzeciw rosnącemu zainteresowaniu koncepcją społecznej odpowiedzialności biznesu oddajemy w ręce Czytelników opracowanie, które mamy nadzieję pozwoli spojrzeć na koncepcję CSR z różnych perspektyw. W monografii znajdują się treści teoretyczne przybliżające problematykę społecznej odpowiedzialności biznesu, które uzupełnione są w większości kwantyfikacją rozpatrywanych zagadnień. Opracowanie składa się z 9 rozdziałów przygotowanych przez pracowników polskich ośrodków naukowych.

SPIS TREŚCI:
  • Zaangażowanie administracji rządowej w propagowanie idei CSR w Polsce (Ewa Mazur-Wierzbicka, Patrycja Zwiech), s. 7-20.
  • Rola organizacji pozarządowych w upowszechnianiu koncepcji społecznie odpowiedzialnego biznesu w Polsce (Ewa Mazur-Wierzbicka, Marek Kunasz), s. 21-38.
  • Raportowanie społeczne - nowe wyzwanie dla małych i średnich przedsiębiorstw (Magdalena Kaźmierczak), s. 39-52.
  • Aspekty nierówności płci w społecznie odpowiedzialnych przedsiębiorstwach (Patrycja Zwiech, Ewa Mazur-Wierzbicka), s. 53-66.
  • Budowa kapitału społecznego poprzez realizację koncepcji społecznej odpowiedzialności w biznesie (Marta Młokosiewicz), s. 67-82.
  • Zagadnienia ekologii i ochrony środowiska a społeczna odpowiedzialność biznesu (Renata Gamrat, Piotr Burczyk), s. 83-98.
  • Ranga produkcyjnej działalności rolniczej, a odpowiedzialność społeczna w aspekcie ochrony krajobrazu rolniczego (Renata Gamrat, Piotr Burczyk), s. 99-114.
  • Pozytywny wpływ rolnictwa ekologicznego na środowisko, człowieka i społeczeństwo (Anna Turczak), s. 115-134.
  • Społeczna odpowiedzialność biznesu w Rosji. Aspekt ekologiczny (zarys problemu) (Helena Giebień), s. 135-156.


Statystyka generowana przez Reggi-Stat - www.reggi.pl