Kształcenie a jakość kapitału ludzkiego na rynku pracy, W.Jarecki
 
WWW.KZKL.EUKatedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim
Instytut Zarządzania, Uniwersytet Szczeciński
Moduły na Zarządzaniu | Promotorzy | Pracownicy Katedry | Konferencje aktualne | 

Praca: Kształcenie a jakość kapitału ludzkiego ...
O Katedrze
Aktualności
Rys historyczny
Pracownicy Katedry
Nauka
Zainteresowania naukowe
Najważniejsze publikacje
Projekty naukowe
Współpraca zagraniczna
Współpraca z otoczeniem
Dydaktyka
Prowadzone przedmioty
Moduły na Zarządzaniu
Seminarium
Szkoła Doktorska
Promotorzy
Hasła do prac
Procedura dyplomowania
Pytania na egzamin
Konferencje
Organizacja konferencji
Konferencje aktualne
Konferencje archiwalne
Wszystkie konferencje
Cykle konferencyjne
Kapitał ludzki
Zarządzanie jakością
Wyzwania
CSR
Praca: Kształcenie a jakość kapitału ludzkiego ...
Monografia: Kształcenie a jakość kapitału ludzkiego na rynku pracy

W.Jarecki

Volumina, Szczecin 2012.

Wejść: 65 Pobrań: 0
NOTKA O MONOGRAFII

Zagadnieniem podejmowanym w ekonomii od dawna, bo już przez ekonomistów klasycznych, były kwestie wpływu kształcenia, doskonalenia kwalifikacji i umiejętności pracowników na wzrost wydajności pracy czy rozwój gospodarczy. Zainteresowanie to wynikało głównie z podkreślania silnych związków między wzrostem wydajności pracy a bogactwem danego kraju. Ponieważ produkcja związana jest z pracą ludzką, stwarzało to z czasem przesłanki uznawania pracy za główne bogactwo kraju. W konsekwencji na wzrost tego bogactwa w dużym stopniu wpływa jakość kapitału ludzkiego, czyli wiedzy, wykształcenia, umiejętności, cech osobowych itd. Im jest ona wyższa, tym wykonywana praca może być bardziej wydajna i złożona, a to determinuje wartość dodaną i w efekcie wzrost bogactwa kraju. Ekonomia interesuje się zatem kształceniem, ponieważ gospodarka jest największym "klientem" systemu szkolnictwa. Kwestia znaczenia kształcenia i jakości kwalifikacji nabrała szczególnie dużego znaczenia w drugiej połowie XX wieku, a szczególnie na skutek rozwoju Internetu i nowych technik komunikacyjnych, technologii itd. na przełomie XX i XXI wieku, w dobie tzw. społeczeństwa informacyjnego. W efekcie zaczęto podejmować coraz więcej badań dotyczących jakości kształcenia, szczególnie studiowania i wzrostu kwalifikacji, szerszego uwzględniania w kształceniu zmian otoczenia przedsiębiorstw i sytuacji na rynku pracy. To było też inspiracją do wydania monografii przez autorów z różnych ośrodków akademickich, poświęconej wybranym aspektom kształcenia i jakości kapitału ludzkiego.

SPIS TREŚCI:
  • Zróżnicowanie kapitału ludzkiego krajów Unii Europejskiej w kontekście celów strategii Europa 2020 (Patrycja Zwiech), s. 7-22.
  • Demograficzne wyzwania dla rynku pracy w Polsce i Unii Europejskiej (Marek Kunasz), s. 23-38.
  • Kwestia kształcenia i kwalifikacji w poglądach ekonomistów klasycznych w świetle teorii kapitału ludzkiego (Wojciech Jarecki), s. 39-56.
  • Zasoby ludzkie jako potencjał gospodarki narodowej (Małgorzata Gawrycka, Anna Szymczak), s. 57-68.
  • Ewolucja postaw studentów wobec podejmowania pracy w czasie studiowania. Praca w czasie studiów - konieczność czy wybór? (Gabriela Wronowska), s. 69-78.
  • Ocena działań instytucjonalnych w zakresie wsparcia rozwoju przedsiębiorczości w Polsce na tle wybranych krajów europejskich (Marek Kunasz), s. 79-96.
  • Propozycja dotycząca metody obliczania luki kompetencyjnej i przyporządkowywania pracowników do stanowisk (Anna Turczak), s. 97-122.


Statystyka generowana przez Reggi-Stat - www.reggi.pl