Wybrane aspekty kształtowania kapitału ludzkiego w organizacji i społeczeństwie, M.Kunasz
 
WWW.KZKL.EUKatedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim
Instytut Zarządzania, Uniwersytet Szczeciński
Moduły na Zarządzaniu | Promotorzy | Pracownicy Katedry | Konferencje aktualne | 

Praca: Wybrane aspekty kształtowania kapitału l ...
O Katedrze
Aktualności
Rys historyczny
Pracownicy Katedry
Nauka
Zainteresowania naukowe
Najważniejsze publikacje
Projekty naukowe
Współpraca zagraniczna
Współpraca z otoczeniem
Dydaktyka
Prowadzone przedmioty
Moduły na Zarządzaniu
Seminarium
Szkoła Doktorska
Promotorzy
Hasła do prac
Procedura dyplomowania
Pytania na egzamin
Konferencje
Organizacja konferencji
Konferencje aktualne
Konferencje archiwalne
Wszystkie konferencje
Cykle konferencyjne
Kapitał ludzki
Zarządzanie jakością
Wyzwania
CSR
Praca: Wybrane aspekty kształtowania kapitału l ...
Monografia: Wybrane aspekty kształtowania kapitału ludzkiego w organizacji i społeczeństwie

M.Kunasz

Volumina, Szczecin 2012.

Wejść: 72 Pobrań: 0
NOTKA O MONOGRAFII

Kapitał ludzki jest czynnikiem rozwoju organizacji oraz społeczeństw. Społeczna odpowiedzialność biznesu łączy w sobie oba wymiary, przez pryzmat których rozpatruje się znaczenie kapitału ludzkiego. Stąd w polu zainteresowań autorów niniejszej monografii znalazły się wielowymiarowe rozważania uwzględniające oba punkty widzenia (szczebel organizacji i społeczeństwa). Praca ma charakter teoretyczno-empiryczny. W treści niniejszej monografii można wyodrębnić trzy części. W pierwszym bloku rozważań zaprezentowano - z punktu widzenia teorii - znaczenie kapitału ludzkiego jako strategicznego czynnika rozwoju społecznie odpowiedzialnych organizacji. Następnie w analizach skoncentrowano się na wybranych aspektach, które znajdują się w polu zainteresowań badaczy problematyki społecznej odpowiedzialności biznesu (koncentrowały się one na sferze związków społecznej odpowiedzialności biznesu z kapitałem ludzkim). Ta część pracy ma charakter empiryczny. W dalszej części rozważań skoncentrowano się na społecznym wymiarze kapitału ludzkiego, główną uwagę w analizach empirycznych zwracając na kwestie zachowań jednostek w społeczeństwie informacyjnym.

SPIS TREŚCI:
  • Kapitał ludzki - strategiczny czynnik rozwoju społecznie odpowiedzialnych organizacji (Magdalena Kaźmierczak), s. 7-24.
  • Społeczny wymiar społecznej odpowiedzialności biznesu (Ewa Mazur-Wierzbicka), s. 25-40.
  • Nierówności w ocenie menedżerek i menedżerów na tle charakterystyk idealnego kierownika (Patrycja Zwiech), s. 41-56.
  • Postrzeganie pracowników w wieku 50+ przez pracodawców jako przyczyna zbyt szybkiej dezaktywizaji w wieku okołomerytalnym na polskim rynku pracy (Natalia Justyna Borowska), s. 57-80.
  • Analiza zmian w strukturze kosztów osobowych spółek radiofonii publicznej w związku z redukcjami wpływów abonamentowych (Marek Kunasz), s. 81-96.
  • Przedsiębiorstwo i pracownik w "społeczeństwie informacyjnym". Polska na tle innych krajów Unii Europejskiej (Wojciech Jarecki), s. 97-112.
  • Inwestowanie w badania i rozwój istotnym czynnikiem wzrostu Produktu Krajowego Brutto (Anna Turczak), s. 113-132.


Statystyka generowana przez Reggi-Stat - www.reggi.pl