Praktyczne aspekty zarządzania procesami w sektorze publicznym i prywatnym, M.Kunasz, E.Mazur-Wierzbicka
 
WWW.KZKL.EUKatedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim
Instytut Zarządzania, Uniwersytet Szczeciński
Moduły na Zarządzaniu | Promotorzy | Pracownicy Katedry | Konferencje aktualne | 

Praca: Praktyczne aspekty zarządzania procesami ...
O Katedrze
Aktualności
Rys historyczny
Pracownicy Katedry
Nauka
Zainteresowania naukowe
Najważniejsze publikacje
Projekty naukowe
Współpraca zagraniczna
Współpraca z otoczeniem
Dydaktyka
Prowadzone przedmioty
Moduły na Zarządzaniu
Seminarium
Szkoła Doktorska
Promotorzy
Hasła do prac
Procedura dyplomowania
Pytania na egzamin
Konferencje
Organizacja konferencji
Konferencje aktualne
Konferencje archiwalne
Wszystkie konferencje
Cykle konferencyjne
Kapitał ludzki
Zarządzanie jakością
Wyzwania
CSR
Praca: Praktyczne aspekty zarządzania procesami ...
Monografia: Praktyczne aspekty zarządzania procesami w sektorze publicznym i prywatnym

M.Kunasz, E.Mazur-Wierzbicka

Volumina, Szczecin 2016.

Wejść: 158 Pobrań: 0
NOTKA O MONOGRAFII

Koncepcja zarządzania procesami biznesu oferuje ogólną metodykę postępowania organizacji chcącej orientować swój system zarządzania na procesy. Jednakże obok wpisywania się w ogólne ramy koncepcji w praktyce organizacji menedżerowie powinni uwzględnić kontekst sytuacyjny. Filozofia podejścia procesowego może okazać się użyteczna przy podejmowaniu decyzji, których celem jest identyfikacja i redukcja ukrytych kosztów działań a w konsekwencji optymalizacja wykorzystania dostępnych zasobów. Decyzje te mogą się odnosić do wielu sfer działań zróżnicowanego wachlarza organizacji począwszy od organizacji interesu publicznego a skończywszy na podmiotach maksymalizujących wartość dla swoich akcjonariuszy. W niniejszy kontekst wpisuje się prezentowana monografia, która składa się z 12 rozdziałów. W pierwszej części pracy nakreślono specyfikę podejścia zgodnego z przywoływanym w pracy kontekstem sytuacyjnym, zwrócono uwagę na kwestie możliwości redukcji ukrytych kosztów działań, po czym zaprezentowano praktyczne przykłady programowania bądź wdrażania specyficznych dla danej branży rozwiązań zgodnych z filozofią orientacji procesowej. W pracy odnaleźć można studia przypadków podmiotów publicznych (przykładowo: jednostki samorządu terytorialnego, uczelnie) oraz prywatnych (przykładowo z sektora kablowego, kancelarii prawnej czy oferujących usługi gastronomiczne).

SPIS TREŚCI:
 • Podejście sytuacyjne w zarządzaniu (E.Kowalska-Napora), s. 5-13.
 • Zarządzanie kosztami działań - teoria góry lodowej, a teoria ograniczeń (E.Kowalska-Napora), s. 14-23.
 • Analiza procesów biznesowych - wybrane aspekty (Ł.Szydełko), s. 24-40.
 • Optymalizacja procesu zakupu surowca drzewnego od lasów państwowych (A.Turczak), s. 41-52.
 • Monitoring wód podziemnych w ujęciu procesowym. Spojrzenie z perspektywy potrzeb klienta bezpośredniego i pośredniego (A.Merta, D.Kuchta, W.Walczak), s. 53-64.
 • Wskaźnik przystosowalności transportu w przepływie osób w aglomeracjach miejskich (E.Kowalska-Napora, M.Sroka), s. 65-70.
 • Podejście procesowe w zarządzaniu uczelnią (J.Mnich, Z.Wiśniewski), s. 71-80.
 • Model zarządzania własnością intelektualną w uczelniach technicznych (M.Zalewska-Traczyk), s. 81-93.
 • Wspomaganie zarządzania procesowego w jednostkach samorządu terytorialnego na poziomie gminy przez chmurę obliczeniową (K.Hauke), s. 94-104.
 • Specjalizacja i standaryzacja produkcji jako narzędzie doskonalenia procesów w przemyśle kablowym (Ł.Wacławik), s. 105-115.
 • Zarządzanie dokumentami w kancelarii prawnej (A.Szajna, R.Stryjski), s. 116-126.
 • Wykorzystanie metody CSI do określenia poziomu jakości na przykładzie usług gastronomicznych (E.Malinowska), s. 127-137.


Statystyka generowana przez Reggi-Stat - www.reggi.pl