Społeczne aspekty zarządzania procesami, E.Mazur-Wierzbicka, P.Zwiech
 
WWW.KZKL.EUKatedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim
Instytut Zarządzania, Uniwersytet Szczeciński
Moduły na Zarządzaniu | Promotorzy | Pracownicy Katedry | Konferencje aktualne | 

Praca: Społeczne aspekty zarządzania procesami ...
O Katedrze
Aktualności
Rys historyczny
Pracownicy Katedry
Nauka
Zainteresowania naukowe
Najważniejsze publikacje
Projekty naukowe
Współpraca zagraniczna
Współpraca z otoczeniem
Dydaktyka
Prowadzone przedmioty
Moduły na Zarządzaniu
Seminarium
Szkoła Doktorska
Promotorzy
Hasła do prac
Procedura dyplomowania
Pytania na egzamin
Konferencje
Organizacja konferencji
Konferencje aktualne
Konferencje archiwalne
Wszystkie konferencje
Cykle konferencyjne
Kapitał ludzki
Zarządzanie jakością
Wyzwania
CSR
Praca: Społeczne aspekty zarządzania procesami ...
Monografia: Społeczne aspekty zarządzania procesami

E.Mazur-Wierzbicka, P.Zwiech

Volumina, Szczecin 2016.

Wejść: 173 Pobrań: 0
NOTKA O MONOGRAFII

Podejście procesowe na przełomie XX i XXI wieku ewoluowało w związku ze zmianami zachodzącymi w zarządzaniu, informatyce, zarządzaniu jakością, czy modelowaniu procesów. Obecnie zarządzanie procesami nie koncentruje się wyłącznie na doskonałości operacyjnej procesów, ale przede wszystkim na dynamicznym ich doskonaleniu. Problemy, jakie podjęto w monografii, koncentrują się na podejściu procesowym - z jednej strony właśnie pod kątem jego doskonalenia, a z drugiej - możliwości wykrycia nieprawidłowości w jego zastosowaniach i zaproponowania sposobów ich usuwania, a dodatkowo także na powiązaniach zarządzania procesowego z dysfunkcjami społecznymi. Poza tym istotną kwestią jest także wykorzystanie zarządzania procesowego do poprawy konkurencyjności, efektywności, lepszej obsługi i satysfakcji klienta, zarówno zewnętrznego, jak i wewnętrznego.

W pracy w rozdziale pierwszym skupiono się na barierach, ograniczeniach i trudnościach związanych z realizacją projektów procesowych w polskich dużych organizacjach. W rozdziale drugim rozważano oddziaływania zmienności procesów na dysfunkcje społeczne oraz oddziaływanie dysfunkcji społecznych na odchylenia od przyjętych standardów. W trzech kolejnych rozdziałach skoncentrowano się na wykorzystaniu zarządzania procesowego do poprawy konkurencyjności przedsiębiorstw - i tak, w rozdziale trzecim zidentyfikowano czynniki sprzyjające orientacji na klienta w organizacjach, w czwartym skoncentrowano się na procesie obsługi klienta, a w piątym skoncentrowano się na systemie komunikacji. W kolejnym rozdziale rozważano doskonalenie procesów w kontekście zaangażowania kadry menedżerskiej, a w rozdziale siódmym skupiono się na zarządzaniu kulturą organizacyjną w ujęciu procesowym. W rozdziale ósmym opisano wykorzystanie aplikacji społecznościowych w doskonaleniu zarządzania procesami, w dziewiątym przedstawiono relacje między podejściem procesowym i projektowym oraz ukazano możliwości dyfuzji wiedzy w zakresie zarządzania między tymi obszarami, w ostatnim zaś - dziesiątym skupiono się na problematyce outsourcingu funkcji personalnej.

SPIS TREŚCI:
  • Nieprawidłowości w zastosowaniach podejścia procesowego w zarządzaniu (K.Waćkowski ), s. 5-21.
  • Zmienność procesów a dysfunkcje społeczne w organizacji (A.Szeliga-Kowalczyk), s. 22-32.
  • Determinanty sprzyjające orientacji na klienta w organizacjach w świetle badań empirycznych (M.Kunasz, P.Zwiech), s. 33-42.
  • Zmiana w procesie a satysfakcja klienta - studium przypadku (K.Ragin-Skorecka, F.Nowak), s. 43-54.
  • Proces komunikacji jako element podnoszenia konkurencyjności organizacji (K.Włodarczyk), s. 55-64.
  • Zaangażowanie kadry menedżerskiej w doskonalenie procesów - założenia i praktyka (R.Brajer-Marczak), s. 65-77.
  • Zarządzanie kulturą organizacyjną w ujęciu procesu (K.Szczepańska, D.Kosiorek), s. 78-91.
  • Doskonalenie zarządzania procesami w organizacji z wykorzystaniem aplikacji społecznościowych (W.Grzelak), s. 92-103.
  • Podejście procesowe vs. projektowe w zarządzaniu (G.Jokiel), s. 104-114.
  • Outsourcing funkcji personalnej (M.Terebińska), s. 115-124.


Statystyka generowana przez Reggi-Stat - www.reggi.pl