Przemiany rynku pracy w kontekcie procesów społecznych i gospodarczych, J.Poteralski (red.)
 
WWW.KZKL.EUKatedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim
Instytut Zarządzania, Uniwersytet Szczeciński
Moduły na Zarządzaniu | Promotorzy | Pracownicy Katedry | Konferencje aktualne | 

Praca: Przemiany rynku pracy w kontekcie proces ...
O Katedrze
Aktualności
Rys historyczny
Pracownicy Katedry
Nauka
Zainteresowania naukowe
Najważniejsze publikacje
Projekty naukowe
Współpraca zagraniczna
Współpraca z otoczeniem
Dydaktyka
Prowadzone przedmioty
Moduły na Zarządzaniu
Seminarium
Szkoła Doktorska
Promotorzy
Hasła do prac
Procedura dyplomowania
Pytania na egzamin
Konferencje
Organizacja konferencji
Konferencje aktualne
Konferencje archiwalne
Wszystkie konferencje
Cykle konferencyjne
Kapitał ludzki
Zarządzanie jakością
Wyzwania
CSR
Praca: Przemiany rynku pracy w kontekcie proces ...
Monografia: Przemiany rynku pracy w kontekcie procesów społecznych i gospodarczych

J.Poteralski (red.)

Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2007.

Wejść: 169 Pobrań: 0
SPIS TREŚCI:
 • Niestandardowe formy zatrudnienia w krajach Unii Europejskiej (Patrycja Zwiech), s. 7-17.
 • Analiza zatrudnienia w sektorach bankowych wybranych krajów Europy Środkowo- Wschodniej (Adam Baszyński), s. 18-29.
 • Bierność zawodowa w Polsce na tle wybranych krajów Europy Środkowo- Wschodniej (Beata Woźniak), s. 30-44.
 • Rynek pracy w RFN: instytucjonalna perspektywa zmian (Sebastian Płóciennik), s. 45-59.
 • W kierunku elastyczności pracy- aspekty elastyczności polskiego rynku pracy (Grażyna Maniak), s. 60-77.
 • Aktywność ekonomiczna osób niepełnosprawnych w Polsce (Agnieszka Wałęga, Grzegorz Wałęga), s. 78-89.
 • Tendencje i perspektywy liczby pracujących w małych i średnich przedsiębiorstwach (Robert Wolański), s. 90-102.
 • Rynek pracy na terenach wiejskich (Ewa Mossakowska), s. 103-112.
 • Bezrobocie kobiet z obszarów wiejskich województwa warmińsko- mazurskiego (Lucyna Szczebiot- Knoblauch), s. 113-121.
 • Keynesizm a nominalne sztywności cen i płac (Izabela Bludnik), s. 122-133.
 • Wpływ płacy minimalnej na poziom zatrudnienia w Polsce (Mariusz Nyk), s. 134-142.
 • Motyw zarobkowy w polskiej emigracji okresu przemian społeczno- gospodarczych (Katarzyna Maruszewska), s. 143-155.
 • Polskie organizacje pozarządowe jako potencjalny zasób miejsc pracy- perspektywa województw o największych wskaźnikach bezrobocia (Joanna Hernik), s. 156-164.
 • Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a tendencje w zatrudnieniu w spółkach z udziałem kapitału zagranicznego (Ewa Kuberka- Kóska), s. 165-181.
 • Bariery i perspektywy rozwoju sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw- konsekwencje dla rynku pracy w Polsce (Anna Skórska, Radosław Jeż, Jarosław Wąsowicz), s. 182-194.
 • Zmiany organizacji i wydajności pracy w przedsiębiorstwach bezpośredniego inwestowania w regionie Warmii i Mazur (Wiesława Lizińska), s. 195-202.
 • Przedsiębiorczość absolwentów wyższych uczelni w województwie zachodniopomorskim (Jarosław Poteralski), s. 203-211.
 • Promocja postaw przedsiębiorczych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego- wdrażanie działania 2.5. ZPORR w województwie mazowieckim (Rafał Kasprzak), s. 212-224.
 • Architektura systemu wsparcia przedsiębiorczości w kontekście aktywizacji zawodowej młodych ludzi na Pomorzu (Katarzyna Gunia), s. 225-235.
 • Znaczenie kapitału ludzkiego dla realizacji koncepcji gospodarki opartej na wiedzy (Katarzyna Kuźniar), s. 236-246.
 • Zasoby kapitału ludzkiego na obszarze Warmii i Mazur (Anetta Waśniewska), s. 247-256.
 • System pomiaru funkcji personalnej w przedsiębiorstwie- zestaw indywidualnie dobranych mierników i wskaźników (Marek Kunasz), s. 257-266.
 • Przegląd metod szkoleniowych "on the job" (Marek Kunasz), s. 267-276.


Statystyka generowana przez Reggi-Stat - www.reggi.pl