WWW.KZKL.EUKatedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim
Instytut Zarządzania, Uniwersytet Szczeciński
Moduły na Zarządzaniu | Promotorzy | Pracownicy Katedry | Konferencje aktualne | 

Organizacja konferencji
O Katedrze
Aktualności
Rys historyczny
Pracownicy Katedry
Nauka
Zainteresowania naukowe
Najważniejsze publikacje
Projekty naukowe
Współpraca zagraniczna
Współpraca z otoczeniem
Dydaktyka
Prowadzone przedmioty
Moduły na Zarządzaniu
Seminarium
Szkoła Doktorska
Promotorzy
Hasła do prac
Procedura dyplomowania
Pytania na egzamin
Konferencje
Organizacja konferencji
Konferencje aktualne
Konferencje archiwalne
Wszystkie konferencje
Cykle konferencyjne
Kapitał ludzki
Zarządzanie jakością
Wyzwania
CSR
Organizacja konferencji
Pracownicy Katedry Zarządzania Kapitałem Ludzkim mają bogate doświadczenie w zakresie organizacji kilkudziesięciu konferencji i warsztatów naukowych. Będąc pracownikami Katedry Mikroekonomii współorganizowali cykl konferencyjny - Zjazd Katedr Ekonomii (2004 - 2012). Okresem szczególnie bogatym w doświadczenia w tym zakresie był także czas realizacji opisanego powyżej projektu LAMA. W tym okresie zorganizowano kilkanaście międzynarodowych konferencji i warsztatów naukowych oraz kilkadziesiąt seminariów naukowych związanych z problematyką projektu - konkurencyjnością rynków pracy w przestrzeni unijnej.

W ramach nowotworzonej Katedry Zarządzania Kapitałem Ludzkim zainicjowano unikalny cykl konferencji akcentujących (z uwagi na doświadczenia naukowe pracowników z pogranicza dyscyplin) interdyscyplinarny charakter kategorii kapitału ludzkiego łączącej w swojej materii elementy zarządzania i ekonomii pt. "Kapitał ludzki w przedsiębiorstwie i gospodarce - perspektywa zarządzania i ekonomii". Konferencje odbywają się w cyklu dwuletnim. Ostatnia konferencja miała miejsce, pomimo pandemii, w 2020 roku. W dotychczasowych trzech konferencjach uczestniczyło około 230 pracowników z prawie 50 ośrodków akademickich.

Ponadto Katedra włączyła się w organizację realizowanych w cyklu dwuletnim instytutowych konferencji biznesu i nauki "Czas na rozwój" (3 edycje). Równolegle zainicjowano trzy inne cykle konferencyjne związane z zainteresowaniami naukowymi poszczególnych samodzielnych pracowników:
  • Zarządzanie jakością w organizacji - trendy i wyzwania (prof. P.Zwiech, 4 edycje),
  • Wyzwania dla gospodarek i organizacji w XXI wieku (prof. M.Kunasz, 4 edycje),
  • Społeczna odpowiedzialność biznesu - perspektywa zarządzania i ekonomii (prof. E. Mazur-Wierzbicka, 4 edycje).

Statystyka generowana przez Reggi-Stat - www.reggi.pl