WWW.KZKL.EUKatedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim
Instytut Zarządzania, Uniwersytet Szczeciński
Moduły na Zarządzaniu | Pracownicy Katedry | Konferencje aktualne | 

O Katedrze
Aktualności
Historia Katedry
Pracownicy Katedry
Nauka
Zainteresowania naukowe
Najważniejsze publikacje
Projekty naukowe
Dydaktyka
Prowadzone przedmioty
Moduły na Zarządzaniu
Seminarium
Promotorzy
Pytania na egzamin
Hasła do prac
Konferencje
Konferencje aktualne
Konferencje archiwalne
Wszystkie konferencje
Cykle konferencyjne
Kapitał ludzki
Zarządzanie jakością
Wyzwania
CSR
O PROJEKCIE:

Cele projektu:

Celem projektu było podjęcie współpracy pomiędzy naukowymi partnerami z krajów Wspólnoty, skutkującej transferem wiedzy w szeroko rozumianym zakresie rynku pracy. Realizacja projektu opierała się o główne jego założenie: doprowadzenie do poprawy konkurencyjności lokalnych rynków pracy oraz ich podmiotów. Efekty jakie przynieść miał projekt miały wspierać gospodarkę europejską na drodze do uzyskania pozycji najbardziej konkurencyjnej i dynamicznie rozwijającej się na świecie.

W tym celu podjęte zostały następujące działania naukowe obejmujące takie zagadnienia, jak: ocena właciwości konkurencyjnych zasobów pracy w regionach i w Europie, analiza zachowań firm na regionalnych rynkach, konkurencyjności rynków pracy i czynników ją determinujących. Poruszane były zagadnienia związane z równowagą zatrudnienia, przeciwdziałaniem dyskryminacji. Całość działań przewidziana została na 4 lata.

Celem praktycznym transferu wiedzy było podniesienie potencjału wiedzy i kompetencji uczestników projektu oraz wykorzystanie jego efektów do podniesienia konkurencyjności rynków pracy poszczególnych państw europejskich i ich podmiotów w szczególności poprzez: opracowanie rekomendacji dla potrzeb polityki rynku pracy, opracowanie i wdrożenie programów rozwoju kapitału ludzkiego (min. segment ludzi młodych i starszych pracowników); nawiązanie i/lub rozszerzenie współpracy z instytucjami rynku pracy i biznesem oraz stworzenie centrum szkoleniowego.

Ważnym elementem projektu było przeprowadzenie wspólnych badań naukowych, u wszystkich partnerów. Celem badań była ocena postaw i zachowań uczestników europejskich rynków pracy.

Transfer wiedzy odbywał się przede wszystkim poprzez wspólne prace badawcze oraz organizację cyklu spotkań jak: wykładów, seminariów, warsztatów i konferencji naukowych. Efektami tych prac były natomiast liczne publikacje uczestników projektu, w tym wydawane po angielsku w specjalnym kwartalniku, powołanym dla realizacji zamierzeń.


Podstawowe informacje o projekcie:
 • Finansowanie: 6 Program Ramowy, Marie Curie Action, Development Scheme
 • Czas trwania projektu: 4 lata
 • Termin rozpoczęcia i zakończenia projektu: 01.04.2005 - 31.03.2009
 • Budżet projektu: 680.000 euro
Partnerzy Projektu:
 • Uniwersytet Wileński, Wydział Nauk Humanistycznych w Kownie, Litwa
 • Ecole Centrale de Lyon, Francja
 • Institut fur Arbait und Technik, Niemcy
 • Universitet Saint Gallen, Szwajcaria
Uczelnia współpracująca przy projekcie LAMA:
 • Tarnopolski Instytut Społecznych i Informatycznych Technologii, Ukraina
Podstawowe działania projektu:
 • staże dla młodych naukowców Polskich (z Katedry Mikroekonomii US), łącznie 43 osobomiesiące u Partnerów projektu,
 • staże przyjazdowe dla naukowców z Krajów Europejskich w Katedrze Mikroekonomii US, łącznie 47 osobomiesięcy,
 • seminaria naukowe i szkolenia dla naukowców i studentów,
 • konferencje naukowe oraz warsztaty,
 • wydawanie publikacji okazjonalnych i cyklicznych, zwłaszcza w języku angielskim,
 • stworzenie i uruchomienie centrum szkoleniowego przy Katedrze Mikroekonomii US,
 • stworzenie elektronicznej platformy wymiany projektu LAMA, przedstawiającej bieżące wydarzenia oraz dorobek całego projektu i uczestniczących w nim jednostek naukowych
Aktualne konferencje
Kapitał ludzki w przedsiębiorstwie i gospodarce - perspektywa zarządzania i ekonomii
22-24.04.2020 r.


Statystyka generowana przez Reggi-Stat - www.reggi.pl