WWW.KZKL.EUKatedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim
Instytut Zarządzania, Uniwersytet Szczeciński
Moduły na Zarządzaniu | Promotorzy | Pracownicy Katedry | Konferencje aktualne | 

Zainteresowania naukowe
O Katedrze
Aktualności
Historia Katedry
Pracownicy Katedry
Nauka
Zainteresowania naukowe
Najważniejsze publikacje
Projekty naukowe
Dydaktyka
Prowadzone przedmioty
Moduły na Zarządzaniu
Seminarium
Promotorzy !
Hasła do prac
Procedura dyplomowania
Pytania na egzamin
Konferencje
Konferencje aktualne
Konferencje archiwalne
Wszystkie konferencje
Cykle konferencyjne
Kapitał ludzki
Zarządzanie jakością
Wyzwania
CSR
Zainteresowania naukowe
 • zarządzanie zasobami ludzkimi (pozyskiwanie pracowników, ocena pracownicza, motywowanie i wynagradzanie kadr, rozwój personelu, strategie personalne, controlling personalny, etyka w zarządzaniu zasobami ludzkimi, modele kompetencyjne),
 • zarządzanie kapitałem ludzkim (pomiar efektywności działań personalnych, zarządzanie różnorodnością, zarządzanie wiekiem, zarządzanie kapitałem intelektualnym i wiedzą, kapitał społeczny, zasoby niematerialne, edukacja i kształcenie ustawiczne, zdrowie jako czynnik wpływający na wydajność pracy, demograficzne uwarunkowania kapitału ludzkiego, zarządzanie stresem i wypalenie zawodowe, zarządzanie czasem),
 • społeczna odpowiedzialność biznesu (zarządzanie relacjami z interesariuszami, proekologiczne zachowania przedsiębiorstw, systemy zarządzania środowiskowego, zrównoważony rozwój),
 • nierówności społeczne (dochody i wydatki gospodarstw domowych, dyskryminacja i wykluczenie społeczne, jakość życia, ubóstwo),
 • rynek pracy (bezrobocie, bierność zawodowa).
 • etyka biznesu,
 • przedsiębiorczość i samozatrudnienie,
 • negocjacje w biznesie,
 • zarządzanie zmianą,
 • rynkowe zachowania konsumenta,
 • globalizacja a konsumpcja,
 • zarządzanie procesami,
 • zarządzanie projektami,
 • kultura organizacji,
 • komunikacja w organizacji,
 • zarządzanie konfliktem,
 • rynek mediów i zarządzanie mediami.
Aktualne konferencje
Kapitał ludzki w przedsiębiorstwie i gospodarce - perspektywa zarządzania i ekonomii
22-24.04.2020 r.

Społeczna odpowiedzialność biznesu - perspektywa zarządzania i ekonomii
19-20.06.2020 r.


Statystyka generowana przez Reggi-Stat - www.reggi.pl