WWW.KZKL.EUKatedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim
Instytut Zarządzania, Uniwersytet Szczeciński
Moduły na Zarządzaniu | Pracownicy Katedry | Konferencje aktualne | 

Zainteresowania naukowe
O Katedrze
Aktualności
Historia Katedry
Pracownicy Katedry
Nauka
Zainteresowania naukowe
Najważniejsze publikacje
Projekty naukowe
Dydaktyka
Prowadzone przedmioty
Moduły na Zarządzaniu
Seminarium
Promotorzy
Pytania na egzamin
Hasła do prac
Konferencje
Konferencje aktualne
Konferencje archiwalne
Wszystkie konferencje
Cykle konferencyjne
Kapitał ludzki
Zarządzanie jakością
Wyzwania
CSR
Zainteresowania naukowe
 • zarządzanie zasobami ludzkimi (pozyskiwanie pracowników, ocena pracownicza, motywowanie i wynagradzanie kadr, rozwój personelu, strategie personalne, controlling personalny, etyka w zarządzaniu zasobami ludzkimi, modele kompetencyjne),
 • zarządzanie kapitałem ludzkim (pomiar efektywności działań personalnych, zarządzanie różnorodnością, zarządzanie wiekiem, zarządzanie kapitałem intelektualnym i wiedzą, kapitał społeczny, zasoby niematerialne, edukacja i kształcenie ustawiczne, zdrowie jako czynnik wpływający na wydajność pracy, demograficzne uwarunkowania kapitału ludzkiego, zarządzanie stresem i wypalenie zawodowe, zarządzanie czasem),
 • społeczna odpowiedzialność biznesu (zarządzanie relacjami z interesariuszami, proekologiczne zachowania przedsiębiorstw, systemy zarządzania środowiskowego, zrównoważony rozwój),
 • nierówności społeczne (dochody i wydatki gospodarstw domowych, dyskryminacja i wykluczenie społeczne, jakość życia, ubóstwo),
 • rynek pracy (bezrobocie, bierność zawodowa).
 • etyka biznesu,
 • przedsiębiorczość i samozatrudnienie,
 • negocjacje w biznesie,
 • zarządzanie zmianą,
 • rynkowe zachowania konsumenta,
 • globalizacja a konsumpcja,
 • zarządzanie procesami,
 • zarządzanie projektami,
 • kultura organizacji,
 • komunikacja w organizacji,
 • zarządzanie konfliktem,
 • rynek mediów i zarządzanie mediami.
Aktualne konferencje
Kapitał ludzki w przedsiębiorstwie i gospodarce - perspektywa zarządzania i ekonomii
22-24.04.2020 r.


Statystyka generowana przez Reggi-Stat - www.reggi.pl