WWW.KZKL.EUKatedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim
Instytut Zarządzania, Uniwersytet Szczeciński
Moduły na Zarządzaniu | Promotorzy | Pracownicy Katedry | Konferencje aktualne | 

Zainteresowania naukowe
O Katedrze
Aktualności
Rys historyczny
Pracownicy Katedry
Nauka
Zainteresowania naukowe
Najważniejsze publikacje
Projekty naukowe
Współpraca z otoczeniem
Dydaktyka
Prowadzone przedmioty
Moduły na Zarządzaniu
Seminarium
Promotorzy !
Hasła do prac
Procedura dyplomowania
Pytania na egzamin
Konferencje
Konferencje aktualne
Konferencje archiwalne
Wszystkie konferencje
Cykle konferencyjne
Kapitał ludzki
Zarządzanie jakością
Wyzwania
CSR
Zainteresowania naukowe
 • zarządzanie zasobami ludzkimi (pozyskiwanie pracowników, ocena pracownicza, motywowanie i wynagradzanie kadr, coaching i rozwój personelu, strategie personalne, controlling i audyt personalny, etyka w zarządzaniu zasobami ludzkimi, kompetencje menedżerskie i modele kompetencyjne),
 • zarządzanie kapitałem ludzkim (pomiar efektywności działań personalnych, zarządzanie różnorodnością, zarządzanie wiekiem, zarządzanie kapitałem intelektualnym, wiedzą i twórczością, kapitał społeczny, zasoby niematerialne, demograficzne uwarunkowania kapitału ludzkiego, zarządzanie stresem i wypalenie zawodowe, zarządzanie czasem, marka pracodawcy, zarządzanie własnym rozwojem, zarządzanie zaangażowaniem pracowników, relacje, wartości i zaufanie wewnątrzorganizacyjne),
 • społeczna odpowiedzialność biznesu,
 • nierówności społeczno-ekonomiczne (dochody i wydatki gospodarstw domowych, dyskryminacja i wykluczenie społeczne, jakość życia, ubóstwo),
 • rynek pracy (bezrobocie, bierność zawodowa, migracje, edukacja i kształcenie ustawiczne, efektywność kształcenia, zdrowie jako czynnik wpływający na wydajność pracy).
 • etyka biznesu,
 • etyki zawodowe,
 • przedsiębiorczość i samozatrudnienie, innowacyjność,
 • ergonomia pracy, zarządzanie bezpieczeństwem pracy,
 • negocjacje w biznesie,
 • zarządzanie zmianą,
 • zarządzanie procesami,
 • zarządzanie projektami,
 • kultura narodowa i kultura organizacji,
 • komunikacja w organizacji,
 • zarządzanie konfliktem,
 • zarządzanie gospodarką i rozwojem regionalnym (współpraca transgraniczna, zarządzanie w sektorze publicznym),
 • towaroznawstwo,
 • ochrona własności intelektualnej i przemysłowej.
Aktualne konferencje

Statystyka generowana przez Reggi-Stat - www.reggi.pl