WWW.KZKL.EUKatedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim
Instytut Zarządzania, Uniwersytet Szczeciński
Moduły na Zarządzaniu | Promotorzy | Pracownicy Katedry | Konferencje aktualne | 

Zainteresowania naukowe
O Katedrze
Aktualności
Rys historyczny
Pracownicy Katedry
Nauka
Zainteresowania naukowe
Najważniejsze publikacje
Projekty naukowe
Współpraca zagraniczna
Współpraca z otoczeniem
Dydaktyka
Prowadzone przedmioty
Moduły na Zarządzaniu
Seminarium
Szkoła Doktorska
Promotorzy
Hasła do prac
Procedura dyplomowania
Pytania na egzamin
Konferencje
Organizacja konferencji
Konferencje aktualne
Konferencje archiwalne
Wszystkie konferencje
Cykle konferencyjne
Kapitał ludzki
Zarządzanie jakością
Wyzwania
CSR
Zainteresowania naukowe
 • zarządzanie zasobami ludzkimi (pozyskiwanie pracowników, ocena pracownicza, motywowanie i wynagradzanie kadr, coaching i rozwój personelu, strategie personalne, controlling i audyt personalny, etyka w zarządzaniu zasobami ludzkimi, kompetencje menedżerskie i modele kompetencyjne),
 • zarządzanie kapitałem ludzkim (pomiar efektywności działań personalnych, zarządzanie różnorodnością, zarządzanie wiekiem, zarządzanie kapitałem intelektualnym, wiedzą i twórczością, kapitał społeczny, zasoby niematerialne, demograficzne uwarunkowania kapitału ludzkiego, zarządzanie stresem i wypalenie zawodowe, zarządzanie czasem, marka pracodawcy, zarządzanie własnym rozwojem, zarządzanie zaangażowaniem pracowników, relacje, wartości i zaufanie wewnątrzorganizacyjne),
 • społeczna odpowiedzialność biznesu,
 • nierówności społeczno-ekonomiczne (dochody i wydatki gospodarstw domowych, dyskryminacja i wykluczenie społeczne, jakość życia, ubóstwo),
 • rynek pracy (bezrobocie, bierność zawodowa, migracje, edukacja i kształcenie ustawiczne, efektywność kształcenia, zdrowie jako czynnik wpływający na wydajność pracy).
 • etyka biznesu,
 • etyki zawodowe,
 • przedsiębiorczość i samozatrudnienie, innowacyjność,
 • ergonomia pracy, zarządzanie bezpieczeństwem pracy,
 • negocjacje w biznesie,
 • zarządzanie zmianą,
 • zarządzanie procesami,
 • zarządzanie projektami,
 • kultura narodowa i kultura organizacji,
 • komunikacja w organizacji,
 • zarządzanie konfliktem,
 • zarządzanie gospodarką i rozwojem regionalnym (współpraca transgraniczna, zarządzanie w sektorze publicznym),
 • towaroznawstwo,
 • ochrona własności intelektualnej i przemysłowej.

Statystyka generowana przez Reggi-Stat - www.reggi.pl