WWW.KZKL.EU
Moduły na Zarządzaniu | Promotorzy | Pracownicy Katedry |

Współpraca z otoczeniem
O Katedrze
Rys historyczny
Pracownicy Katedry
Nauka
Zainteresowania naukowe
Najważniejsze publikacje
Projekty naukowe
Współpraca zagraniczna
Współpraca z otoczeniem
Dydaktyka
Prowadzone przedmioty
Moduły na Zarządzaniu
Seminarium
Szkoła Doktorska
Promotorzy
Procedura dyplomowania
Hasła do prac
Pytania na egzamin
Konferencje
Organizacja konferencji
Konferencja Kapitał ludzki
Współpraca z otoczeniem
Bardzo szeroka jest również aktywność pracowników Katedry Zarządzania Kapitałem Ludzkim na polu współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Przejawia się ona:
  • uczestnictwem w zespołach eksperckich działających przy organach państwowych, instytucjach publicznych i organizacjach na szczeblu ponadkrajowym i krajowym (Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich przy Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, Polski Komitet Normalizacyjny, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Agencja Rynku Rolnego, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Krajowe Forum Terytorialne, Konwent Marszałków) oraz regionalnym (przy Prezydencie Miasta Szczecina, w Zarządzie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, Wojewódzkiej Radzie Rynku Pracy, Regionalnej Radzie ds. Innowacji i Nowoczesnych Technologii, Radzie Nadzorczej Polskiego Radia Szczecin S.A. oraz ciałach opracowujących dokumenty strategiczne na szczeblu województwa, powiatu czy gminy);
  • przygotowaniem wielu analiz biznesowych, raportów, dokumentów strategicznych, projektów komercjalizacji wynalazków, raportów innowacji na potrzeby praktyki gospodarczej oraz JST;
  • uczestnictwem w zespołach eksperckich w zakresie oceny wniosków w programach realizowanych ze środków dysponowanych przez Komisję Europejską, NCBiR, MNiSW, WFOŚiGW czy Urząd Marszałkowski oraz oceny wniosków realizowanych w ramach projektów finansowanych z tych programów;
  • realizacją szkoleń na rzecz Powiatowych Urzędów Pracy oraz przedsiębiorstw w ramach projektów unijnych;
  • prowadzeniem licznych wykładów na zamówienie bądź w ramach projektów dydaktycznych/edukacyjnych;
  • współpracą przy prowadzeniu procedur rekrutacyjnych w firmie;
  • uczestnictwem w realizacji konkursów skierowanych do szerokiego grona beneficjentów (Moja kariera, Młody Inwestor, Przedsiębiorczość, Okręgowa olimpiada wiedzy ekonomicznej, Test wiedzy o EFS);
  • uczestnictwem w licznych towarzystwach naukowych i stowarzyszeniach (niejednokrotnie pełnienie funkcji w ich organach - International Atlantic Economic Society, International Assotiation of Scientific Maganimitas, Euroasia Business and Economic Society, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Polskie Towarzystwo Geopolityczne, Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Wiedzą, Polskie Stowarzyszenie Ubezpieczenia Społecznego, Polskie Stowarzyszenie Finansów i Bankowości, Polskie Stowarzyszenie Kobiet Nauki Polsena, Stowarzyszenie Nowa Aktywność - Nowa Kultura).