WWW.KZKL.EU
Moduły na Zarządzaniu | Promotorzy | Pracownicy Katedry |

Zainteresowania naukowe
O Katedrze
Rys historyczny
Pracownicy Katedry
Nauka
Zainteresowania naukowe
Najważniejsze publikacje
Projekty naukowe
Współpraca zagraniczna
Współpraca z otoczeniem
Dydaktyka
Prowadzone przedmioty
Moduły na Zarządzaniu
Seminarium
Szkoła Doktorska
Promotorzy
Procedura dyplomowania
Hasła do prac
Pytania na egzamin
Konferencje
Organizacja konferencji
Konferencja Kapitał ludzki
Zainteresowania naukowe
 • zarządzanie zasobami ludzkimi (pozyskiwanie, ocena, motywowanie i wynagradzanie, coaching i szkolenie kadr, strategie personalne, etyka w ZZL, dysfunkcje w sferze personalnej);
 • elastyczne zarządzanie kapitałem ludzkim (elastyczność czasu pracy i zatrudnienia, modele kompetencyjne, pomiar efektywności działań personalnych i controlling personalny, zarządzanie różnorodnością, work-life balance);
 • zachowania organizacyjne (grupy i zespoły w organizacji, zarządzanie zmianą, konflikt i negocjacje w organizacji, komunikacja w organizacji, przywództwo, kultura organizacyjna, zarządzanie stresem);
 • ekonomia pracy (bezrobocie, zatrudnienie, samozatrudnienie, bierność zawodowa, uwarunkowania demograficzne, migracje i mobilność, edukacja i kształcenie ustawiczne, zdrowie, polityka rynku pracy, fundusze unijne wspierające aktywizację zawodową, marka pracodawcy);
 • etyka biznesu, etyka zawodowa;
 • społeczna odpowiedzialność biznesu;
 • nierówności społeczno-ekonomiczne (dochody i wydatki gospodarstw domowych, dyskryminacja i wykluczenie społeczne, jakość życia, ubóstwo);
 • kapitał społeczny organizacji (relacje, wartości i zaufanie wewnątrzorganizacyjne, zaangażowanie pracowników);
 • zarządzanie wiedzą,
 • ergonomia i zarządzanie bezpieczeństwem pracy w organizacji,
 • ochrona własności intelektualnej i przemysłowej.