WWW.KZKL.EU
Moduły na Zarządzaniu | Promotorzy | Pracownicy Katedry | Konkurs asystent! |

Organizacja konferencji
O Katedrze
Rys historyczny
Pracownicy Katedry

Konkurs asystent!
Nauka
Zainteresowania naukowe
Najważniejsze publikacje
Projekty naukowe
Współpraca zagraniczna
Współpraca z otoczeniem
Dydaktyka
Prowadzone przedmioty
Moduły na Zarządzaniu
Seminarium
Szkoła Doktorska
Promotorzy
Procedura dyplomowania
Hasła do prac
Pytania na egzamin
Konferencje
Organizacja konferencji
Konferencja Kapitał ludzki
Organizacja konferencji
Pracownicy Katedry Zarządzania Kapitałem Ludzkim mają bogate doświadczenie w zakresie organizacji kilkudziesięciu konferencji i warsztatów naukowych. Będąc pracownikami Katedry Mikroekonomii współorganizowali cykl konferencyjny - Zjazd Katedr Ekonomii (2004 - 2012). Okresem szczególnie bogatym w doświadczenia w tym zakresie był także czas realizacji opisanego powyżej projektu LAMA. W tym okresie zorganizowano kilkanaście międzynarodowych konferencji i warsztatów naukowych oraz kilkadziesiąt seminariów naukowych związanych z problematyką projektu - konkurencyjnością rynków pracy w przestrzeni unijnej.

W ramach nowotworzonej Katedry Zarządzania Kapitałem Ludzkim zainicjowano unikalny cykl konferencji akcentujących (z uwagi na doświadczenia naukowe pracowników z pogranicza dyscyplin) interdyscyplinarny charakter kategorii kapitału ludzkiego łączącej w swojej materii elementy zarządzania i ekonomii pt. "Kapitał ludzki w przedsiębiorstwie i gospodarce - perspektywa zarządzania i ekonomii". Od czwartej edycji Konferencji, dostrzegając na bazie doświadczeń duży potencjał interdyscyplinarny, Organizatorzy postanowili rozszerzyć zakres tematyczny Konferencji na większość subdyscyplin z różnych obszarów naukowych, które może łączyć szeroko pojęta kategoria kapitału ludzkiego (poza zarządzaniem zasobami ludzkimi i ekonomią pracy także psychologia pracy, socjologia pracy, pedagogika pracy, ergonomia, etyka biznesu), dopasowując do tej zmiany także tytuł Konferencji. Konferencje odbywają się w cyklu dwuletnim.

Najbliższa Konferencja odbędzie się w dniach 15-17 maja 2024 r. tradycyjnie w Międzyzdrojach (hotel Vestina). Więcej informacji na stronie cyklu konferencyjnego http://konferencja.kzkl.eu/.

Ponadto Katedra włączyła się w organizację realizowanych w cyklu dwuletnim instytutowych konferencji biznesu i nauki "Czas na rozwój" (3 edycje). Równolegle zainicjowano trzy inne cykle konferencyjne związane z zainteresowaniami naukowymi poszczególnych samodzielnych pracowników:
  • Zarządzanie jakością w organizacji - trendy i wyzwania (prof. P.Zwiech, 4 edycje),
  • Wyzwania dla gospodarek i organizacji w XXI wieku (prof. M.Kunasz, 4 edycje),
  • Społeczna odpowiedzialność biznesu - perspektywa zarządzania i ekonomii (prof. E. Mazur-Wierzbicka, 4 edycje).