WWW.KZKL.EUKatedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim
Instytut Zarządzania, Uniwersytet Szczeciński
Moduły na Zarządzaniu | Promotorzy | Pracownicy Katedry | Konferencje aktualne | 

Pytania na egzamin
O Katedrze
Aktualności
Rys historyczny
Pracownicy Katedry
Nauka
Zainteresowania naukowe
Najważniejsze publikacje
Projekty naukowe
Współpraca zagraniczna
Współpraca z otoczeniem
Dydaktyka
Prowadzone przedmioty
Moduły na Zarządzaniu
Seminarium
Szkoła Doktorska
Promotorzy
Hasła do prac
Procedura dyplomowania
Pytania na egzamin
Konferencje
Organizacja konferencji
Konferencje aktualne
Konferencje archiwalne
Wszystkie konferencje
Cykle konferencyjne
Kapitał ludzki
Zarządzanie jakością
Wyzwania
CSR
Pytania na egzamin
PYTANIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY


Pytania z zarządzania (Koźmiński A.K., Piotrowski W.: Zarządzanie; Griffin R.W.: Podstawy zarządzania organizacjami)
 1. Metody analizy strategicznej: SWOT, Okno produktu/rynku Ansoffa, Macierze BCG.
 2. Istota planowania. Etapy procesu planowania.
 3. Istota, zadania i funkcje kontroli.
 4. Typy struktur organizacyjnych.
 5. Uwarunkowania kultury organizacyjnej.
 6. Role i umiejętnoci menedżerów.
 7. Kierunek behawiorystyczny w teorii zarządzania.
 8. Oddziaływanie otoczenia na organizację.
 9. Odpowiedzialnoć społeczna organizacji.
 10. Rola przedsiębiorczoci w społeczeństwie.
Pytania z zarządzania zasobami ludzkimi (Pocztowski A.: Zarządzanie zasobami ludzkimi; Listwan T.: Zarządzanie kadrami; Jarecki W., Kunasz M., Mazur-Wierzbicka E., Zwiech P.: Podstawy zarządzania zasobami ludzkimi)
 1. Zewnętrzne determinanty zarządzania zasobami ludzkimi
 2. Strategia personalna a strategia firmy. Modele strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi
 3. Pozyskiwanie pracowników. Profil kwalifikacyjny, źródła pozyskiwania kandydatów, techniki selekcji.
 4. Outplecement-pojęcie, działania, programy pomocy zwalnianym.
 5. Ocenianie pracowników-pojęcie, cele, zasady i kryteria, metody i techniki.
 6. Motywowanie-pojęcie, teorie treści i procesu.
 7. Pojęcie, zasady i funkcja wynagrodzeń.
 8. Konflikt w organizacji
 9. Stres w środowisku pracy.
 10. Istota i znaczenie komunikacji.

Statystyka generowana przez Reggi-Stat - www.reggi.pl